G. Granfelt:
Finlands ridderskaps och adels vapenbok

Kirja on uusintapainos G. Granfeltin vuoden 1889 vaakunakirjasta. Se sisältää yli 400 aatelisvaakunaa ja niiden vaakunaselitykset. Vaakunat omistavista suvuista kirja sisältää tiedot niiden alkuperästä ja polveutumisesta. G. Granfelt esittää kirjansa johdannossaan myös vaakunahistoriaa ja vaakunan laadinnan sääntöjä.

Boken är en ny utgåva av G. Granfelts vapenbok från år 1889 och tillägg från år 1893. Den

inkluderar över 400 adelsvapen och beskrivningarna av dem. Boken innehåller uppgifter om vapenägande ätters ursprung och härstamning. I inledningen av boken lämnar G. Granfelt också uppgifter om vapenhistorien samt reglerna för planeringen av vapen.

------------------------

Magnus Stackelberg skrev den 14 septemper 1889 i Hufvudstadsbladet:

Finlands Ridderskaps och Adels vapenbok jemte beskrifning; utgifwen enligt ridderskapets och adelns beslut på landtdag år 1888 fattade beslut.

Redan tidigare, då endast första häftet af arbetet utkommit lemnade vi af intresse för ämnet en kortfattad recension intagen i Finsk Tidskrift (tom XXVI sid. 305) och se afs nu, då werket fullständigt föreligger, föranledda till afwän denna lilla upsats.

Som bekant uppdrogs åt riddarhusutskottet att widtaga åtgärder och bringa till werkställighet den af ridderskapet och adeln wid lantdagen 1888 beslutade utgifningen af en ny wapenbok för Finlands ridderskap och adel, i upplaga om 500 exemplar och omfattande samtliga för närwarande å riddarhuset introducerade ätters wapen i färgtryck med åtföljande register och wapenbeskrifning. Utgifningen och redaktionsomsorgen anförtroddes åt filosofiekandidaten G. J. Granfelt och hr J. Tilgmanns litografiska officin. Härutöfver hafva såwäl wapenteckningar som text blifwit öfwersedda och granskade af statsarkiwarien, filosofiedoktorn R. Th. Hausen och synes äfwen riksheraldikern m. m. C. A. Klingspor på enskild wäg meddelat utg. flere upplysningar.

------------------------

Författare: G. Granfelt
Kirjoittaja ja laatija: G. Granfelt
Utgivare: J Niemeläs bok Ab
Kustantaja: J Niemelän kirja Oy
Språk: svenska
Kieli: ruotsi
Sidantal: 112
Sivumäärä: 112
Storlek: 312 mm x 232 mm
Koko: 312 mm x 232 mm
Layout: häftad
Ulkoasu: nidottu
Publiceringsår: 2017
Julkaisuvuosi: 2017
ISBN: 978-952-68372-2-2

Pris: 86 € (inkl. moms 10 %)
Hinta: 86 € (sis. alv 10 %)